Don't ever say it's not possible

Privacy

De Oefentherapeut houdt, om u behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de client. Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Beveiliging van uw gegevens

Uw oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners, zoals de waarnemer hebben ook toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens van clienten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de client hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Het kan voorkomen dat uw oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Bejegening

De werkwijze voor de intake/ behandeling van de client wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden en de betalingsregeling worden uitgelegd en schriftelijk meegegeven.

De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de oefentherapeut en de client aanwezig zijn (en indien je daarmee akkoord gaat evt. een stagiair)

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met client en oefentherapeut een andere oefentherapeut ingezet worden of de behandeling zal beeindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliŽnt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Deze regels worden ook aangehouden voor de personal training.

Cookies

Onze website kan mogelijk gebruik maken van zogenaamde cookies. De techniek achter cookies is een standaard internet technologie waarbij kleine tekstbestandjes door een website worden overgezet naar de harde schijf van uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Cookies identificeren geen personen, maar computers van gebruikers. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Links

Een aantal van onze pagina's bevat verwijzingen of 'links' naar andere websites of internetpagina's. Door zo'n link te gebruiken verlaat u de website van Aron personal training & Cesar therapie en valt de naleving van privacy wetgeving van de gelinkte pagina buiten onze controle en invloed. Aron personal training & Cesar therapie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van andere websites of internetpagina's.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen omtrent deze privacy verklaring kunt u mij e-mailen op het adres info@aron-pt.nl met als onderwerp 'Privacy verklaring'