Don't ever say it's not possible

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aron personal training & Cesar therapie gedane offertes/contracten en transacties.

1.2 Alle materialen welke met betrekking tot trainingen en coaching worden verstrekt, vallen onder auteursrecht en / of licentierecht van Aron personal training & Cesar therapie. Daardoor is het niet toegestaan de materialen op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en / of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming.

2. Aanbieding, totstandkoming, afronding, annulering

2.1 Door Aron personal training & Cesar therapie gedane offertes zijn vrijblijvend. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van offreren gehanteerde prijzen.

2.2 De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende kandidaten.

2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbiedingen.

2.4 Een opdracht komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Aron personal training & Cesar therapie (opdrachtbevestiging/contract).

2.5 Een training/behandeling kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 75% in rekening gebracht.

3. Overmacht en calamiteiten

3.1 In geval van overmacht aan de zijde van Aron personal training & Cesar therapie wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Zodra de overmachtstoestand langer voortduurt dan 30 dagen, of als voorzienbaar is dat de overmachtstoestand langer zal duren dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is opdrachtgever slechts gehouden tot betaling van het al gepresteerde.

3.2 Onder overmacht aan de zijde van Aron personal training & Cesar therapie wordt in ieder geval verstaan: ziekte van de uitvoerder.

3.3 In geval van calamiteiten zoals faillissement, surseance, liquidatie van de onderneming, curatele van de klant/client heeft Aron personal training & Cesar therapie het recht de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden.

4. Bedragen

4.1 Oefentherapie Cesar is BTW vrijgesteld, tenzij anders aangegeven.

4.2 Tenzij anders aangegeven bedragen voor personal training de BTW kosten 21%.

4.2 Jaarlijks per 1 januari kan Aron personal training & Cesar therapie zijn tarieven verhogen

4.3 Aron personal training & Cesar therapie behoudt zich het recht voor bij het uitbrengen van eventuele vervolgoffertes de tarieven aan te passen.

5. Te verwerken gegevens en bestanden

5.1 Klant/client is verplicht om de door Aron personal training & Cesar therapie te verwerken gegevens, bestanden en dergelijke aan te leveren op een zodanige wijze dat directe verwerking door of namens Aron personal training & Cesar therapie mogelijk is.

6. Faciliteiten

6.1 Aron personal training & Cesar therapie geeft de klant/client de mogelijkheid om in zijn trainingsruimte, trainingen/behandelingen te volgen.

6.2 Wil de klant/client geen gebruik maken van de trainingsruimte, dan is de opdrachtgever verplicht adequate trainingsruimte ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de opdracht, dit kan ook in overleg.

7. Verplichtingen Aron personal training & Cesar therapie

7.1 Aron personal training & Cesar therapie verplicht zich de met de klant/client overeengekomen verwerkingstermijn in acht te nemen.

7.2 Overwerkkosten voor Aron personal training & Cesar therapie komen slechts dan voor rekening van Aron personal training & Cesar therapie als het niet tijdig verwerken van de opdracht toe te rekenen is aan Aron personal training & Cesar therapie, doch onverminderd de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

8. Betaling en facturering

8.1 Tenzij anders overeengekomen zal Aron personal training & Cesar therapie maandelijks factureren.

8.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Verrekening of compensatie is geen geldige wijze van betaling.

8.3 Klachten over de factuur dienen binnen 10 dagen schriftelijk te worden ingediend. Na overschrijding van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

8.4 Bij te late betaling is de klant/client zonder verdere ingebrekestelling direct in verzuim. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant/client.

8.5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100,00 euro.

9. Aansprakelijkheid

9.1 In geval van Aron personal training & Cesar therapie toerekenbare zaak- of letselschade is de aansprakelijkheid van Aron personal training & Cesar therapie beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren bedrag.

9.2 Aron personal training & Cesar therapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door aan Aron personal training & Cesar therapie toe te rekenen vertragingen of foutieve beslissingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, in welk geval de schadevergoeding beperkt is tot het door de klant/client in het kader van de overeenkomst betaalde bedrag voor zover dat betrekking heeft op de kosten van de dienstverlening van de desbetreffende medewerker waarbij sprake was van opzet of grove schuld, en voor zover dat betrekking heeft op de periode gedurende welke de opzet of grove schuld bestond.

9.3 Aron personal training & Cesar therapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

9.4 Klant/client vrijwaart Aron personal training & Cesar therapie voor aanspraken van derden.

10. Geheimhouding

10.1 Aron personal training & Cesar therapie is gerechtigd ten behoeve van wervingsactiviteiten de naam van de klant/client en de aard van de werkzaamheden te vermelden.

11. Intellectuele eigendommen

11.1 De intellectuele eigendomsrechten van Aron personal training & Cesar therapie blijven bij Aron personal training & Cesar therapie berusten.

11.2 Klant/client is gerechtigd de producten van Aron personal training & Cesar therapie uitsluitend ten behoeve van zijn eigen leven te gebruiken.

12. Overige bepalingen

12.1 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging hiervan door Aron personal training & Cesar therapie.

12.2 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een competente rechter.

KvK nummer 65939735